Background Image
Previous Page  93 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 93 / 166 Next Page
Page Background

10./B

Gyártó a hatályos jogszabályok szerint szavatolja, hogy az

általa gyártot termékek a hatályos szabványoknak megfelelnek.

10./C

A termékek felületén esetenként elszíneződések képződ-

hetnek. Ezek előidézője a természetes adalékokban lévő szerves

anyag. Az előforduló mészkivirágzások műszakilag elkerülhetet-

lenek. Kiváltójuk elsősorban az időjárás, amelynek a beton – fő-

leg friss korában – ki van téve. Az időjárás (a vízben oldhatatlan

kalcium-karbonát idővel átalakul vízben oldható kalcium-hidro-

karbonáttá) és az igénybevétel során elkerülhetetlen természetes

szennyeződés hatására a mészkivirágzások eltűnnek. A különböző

kiterjedésű mészkivirágzás a betontermékek minőségi paraméte-

reit és használati értékét nem befolyásolja. Amennyiben az ágya-

zó és a besöprő (hézagkitöltő) homok nem mosott, akkor vízben

oldható ásványi sókat tartalmazhat, amely a csapadék hatására a

burkolat felszínére kerülhet és a víz elpárolgása után a burkola-

ton kivirágzás formájában megmarad. Ez a folyamat mindaddig

fennáll, amíg az ágyazó és besöprő homokból sók tudnak a bur-

kolat felületére jutni, így ennek megszűnésének időtartama sok-

kal hosszabb lehet, mint a mészkivirágzásoké. Ezért az ágyazó és

hézagkitöltő homok vízben oldható anyagokat nem tartalmazhat,

valamint mészkő zúzalékot ágyazó és besöprő anyagként nem

szabad használni (e-ÚT 06. 03. 42). A hazai vezetékes vizek, ill. a

fúrt kutak vizei oldott ásványi anyagokat tartalmaznak. Locsolás-

kor a burkolatra kerülő ilyen jellegű vizek szintén kivirágzásszerű

foltokat okoznak. Intenzitása függ az oldott anyagok mennyisé-

gétől és a locsolás gyakoriságától. Egyes területeken magas a víz

fémtartalma (elsősorban vas), ami a burkolatra kerülve extrém

módon, véglegesen elszínezi a burkolatot. Gyártó termékei még

olvasztósó jelenlétében is fagyállóak, de nem savállóak, ezért a

burkolatra kerülő minden olyan szerves anyagot, amelynek er-

jedése folytán sav keletkezik (pl.: gyümölcsök), mielőbb el kell

távolítani a burkolatról, mert az elszíneződésen kívül a sav a be-

tont is károsítja. A fémtárgyak okozta mechanikai sérülések nem

javíthatók, ezért óvni kell a burkolatot az ilyen hatásoktól. Nem

eléggé tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, sze-

gélye vibráláskor letöredezhet. Ennek oka az elégtelen kavics-,

vagy zúzalékágyazat, a szakszerűtlen fektetés, a térkövenként

változó fugatávolság be nem tartása, a gumilap nélküli vibrálás.

Az eltérő gyártási eljárás és időpont, valamint a felhasznált anya-

gok különbözősége a normál-, kezdő-, záró- és szegélyköveknél

árnyalati színeltéréseket okozhat. Ezek a színeltérések műszakilag

elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökken-

tik, az időjárás és az igénybevétel eltünteti őket. Színeltérésre és

elemi kárra gyártó garanciát nem vállal. 2004. január 1-jétől bur-

kolatok tervezése és kivitelezése csak a Gazdasági és Közlekedési

Minisztérium Közúti Közlekedési Főosztálya által kiadott Betonkő

burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése, Követelmények

című, e-ÚT 06. 03. 42. sz. útügyi műszaki előírás alapján történhet.

Ettől eltérő esetekben megrendelő semmilyen igényt, követelést

nem érvényesíthet a gyártóval szemben. Nem rendeltetésszerű, a

vonatkozó előírásoknak nem megfelelő tárolás, beépítés, felhasz-

nálás esetén megrendelő a szavatossági jogaival nem élhet.

10./D

A gyártó késedelmes vagy hibás teljesítéséből, illetőleg

meghiúsulásból eredő kártérítési felelőssége legfeljebb a vételár-

nak megfelelő összeg erejéig terjedhet. A már értékesített árut a

gyártónak nem áll módjában visszavásárolni.

11. Reklamáció

Amennyiben a termék műszaki jellemzői vagy minőségi követel-

ményei nem felelnek meg a termékre vonatkozó szabvány előírá-

sainak, abban az esetben a megrendelő minőségi reklamációval

az 5. pontban foglaltak szerint élhet. A betonból készült terméke-

ket a rakaton lévő termékcímkén rögzített gyártási dátumtól szá-

mított 7 napon belül nem szabad beépíteni. A termékek a teljes

terhelhetőségüket 28 napos korukban érik el. Bármilyen minőségi

kétség, aggály esetén a termék –a felmerült probléma tisztázá-

sáig- nem építhető be. Bármilyen egyéb (pl.: lerakási, felszedési)

költség nem érvényesíthető. Reklamáció esetén Gyártónak csak

a számlával igazolhatóan Gyártó által gyártott vagy forgalmazott

termékeket áll módjában cserélni. A minőségi kifogások megvizs-

gálásában a gyártó és a megrendelő közösen jár el a jelen ELADÁ-

SI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK-ben rögzített irányelvek alapján.

A reklamáción alapuló fizetési visszatartások a minőségi kifogás

megalapozatlansága esetén késedelmes fizetésnek minősülnek

és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

12. Egyedi megrendelések

A mindenkor érvényes árjegyzékben nem szereplő, külön kérés-

re gyártott termék megrendelése esetén az ár 40%-a foglalóként

előre fizetendő. Ha a megrendelő eláll a megrendeléstől, a foglaló

nem jár vissza, az a gyártót illeti. A már legyártott egyedi termé-

kekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szer-

ződés szerinti vételárat megfizetni a gyártónak.

13. Jogvita

Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK-ben vagy a külön szerző-

désben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen

a Ptk. előírásai az irányadók.

Budapest, 2015. március 31.

Michael Silly, ügyvezető

Beton

– Eladási és szállítási feltételek

Termék megnevezése

Szabvány száma

Alkalmassági idő

Beton útburkoló elemek

MSZ EN 1338:2003 Beton útburkoló elemek

5 év

Beton járdalapok

MSZ EN 1339:2003 Beton járdalapok

5 év

Beton útszegélyelemek

MSZ EN 1340:2003 Beton útszegélyelemek

5 év

Falazólemek

MSZ EN 771-3:2011 Falazóelemek követelményei

10 év

Zsaluzóelemek

MSZ EN 15435:2008 Előre gyártott betontermékek.

Közönséges és könnyűbeton zsaluzóelemek

10 év

Födémrendszerek

MSZ EN 15037-2:2009+A1:2012 Előre gyártott betontermékek.

Födémrendszerek gerendákból és béléstestekből

10 év

Transzportbeton

MSZ 4798-1:2004 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség,

készítés és megfelelőség, valamint az MSZ EN 206-1

alkalmazási feltételei Magyarországon

10 év

Homok és kavics

MSZ EN 12620:2013 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz

10 év

Mérettűrések:

Beton útburkoló elemek

Beton járdalapok

Zsaluzóelemek

<100 mm ≥100 mm

Felületi méretek: ±2 mm ±3 mm

Vastagság: ±3 mm ±4 mm

<600 mm ≥600 mm

Hossz : ±2 mm ±3 mm

Szélesség: ±2 mm ±3 mm

Vastagság: ±3 mm ±3 mm

Hossz és szélesség: ±5 mm

Magasság: (+3)-(-5) mm

Határoló lapok vastagsága: ≥28 mm

A további termékekre vonatkozó mérettűréseket az egyes szabványokban találhatóak meg.