Background Image
Previous Page  92 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 92 / 166 Next Page
Page Background

1. Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK alkalmazása

Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK minden a KK KAVICS

BETON Kft. (Gyártó) és a megrendelő közötti üzletre, szerződés-

re, az azokkal összefüggő szállításokra vonatkozik, és a szerző-

dések mellékletét képezi. Ettől eltérni csak a KK KAVICS BETON

Kft. ügyvezetőjének írásos nyilatkozatával lehet. A megrendelő

beszerzési feltételei nem érvényesek akkor sem, ha a Gyártó

ezeknek nem mondott ellent. A Gyártó transzportbeton és

bányatermékeire külön Eladási- és szállítási feltételek vonatkoz-

nak, mely a szállítólevél hátoldalán található.

2. A szerződés létrejötte

Szerződés a gyártó és a megrendelő közötti szerződés aláírá-

sával, továbbá a megrendelő írásos megrendelésének a KK

KAVICS BETON Kft. által történt írásos visszaigazolásával, vagy

a vételár kifizetésével és a szállítás megkezdésével jön létre.

A KK KAVICS BETON Kft. a létrejött szerződéstől kötelezettség

nélkül egyoldalúan elállhat, ha:

a./

a megrendelő nem teljesí-

ti határidőben a fizetési kötelezettségét;

b./

a megrendelőről

olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik

a fizetőképességét;

c./

a hatályos jogszabályokban vagy a szerződésben meghatá-

rozott egyéb esetekben.

3. A megrendelés

A megrendelésnek tartalmaznia kell a KK KAVICS BETON Kft.

termékismertetője alapján megvásárolni kívánt áru termékszá-

mát, megnevezését (fajtáját és típusát), színét, mennyiségét

(db, m

2

), pontos szállítási címet vagy egyértelmű leírást a szállí-

tási helyszínről és a szállítás módját.

Megrendelő a megrendeléstől a megrendelt termék véletárá-

nak megfelelő összegű bánatpénzt fizetése mellett jogosult

elállni.

4. Árak, ajánlatok, elszámolás

A KK KAVICS BETON Kft. mindenkori árjegyzéke a gyártelepi

árakat tartalmazza. Az adalékanyagok, az energia-, a szállítási

költségek, stb. változása esetén a KK KAVICS BETON Kft. arányos

árkorrekcióra jogosult. A gyártó által írásban kiadott árajánla-

tok – ettől eltérő írásos megállapodás hiányában – 30 napig

érvényesek. Gyártó az esetleges árváltoztatás jogát fenntartja.

Az elszámolás alapja a gyártó által kiállított szállítólevél (min.

vásárlási összeg 2.000 Ft).

A termék megnevezése, csomagolás módja, a kiadás helye a

számlán kerül feltüntetésre. Kiadási dátuma megegyezik:

·

raklapon lévő termék esetén, a raklapon lévő termékcímke

kiállítási dátumával,

·

ömlesztett (transzportbeton, homok és kavics) termék ese-

tén, a Szállítólevél/Számla kiállítási dátumával.

5. Szállítás

Amennyiben a szállítást a megrendelő által rendelt szállí-

tó végzi, úgy a teljesítés helye a gyártó telephelye. Ebben az

esetben a berakodás már a megrendelő felelősségére történik.

Amennyiben a szállítást a gyártó megbízottja útján vállalja, a

teljesítés helye a megrendelő által a megrendelésben megje-

lölt szállítási cím. Ebben az esetben a kirakodás még a gyártó

felelősségére történik. Mindkét esetben a teljesítés megvalósul

a terméknek a megrendelő vagy megbízottja által történt át-

vételével. Figyelem: daruval történő lerakás esetén a termékek

sérülése műszakilag elkerülhetetlen. A megrendelő az észlelt

mennyiségi hiányt vagy minőségi hibát annak felfedezése után

a gyártóval és – ha ilyen személy közbeiktatására sor került a

fuvarozóval is – haladéktalanul, de legkésőbb 3 naptári napon

belül írásban közölni köteles. Amennyiben a hiányt, illetve hi-

bát már a termék átvételekor észleli, köteles azt a szállítólevélen

feltüntetni és egyben szavatossági igényét is a szállítólevélen

írásban megjelölni. Ezen intézkedések elmulasztása esetén a

megrendelő nem követelheti a gyártótól azoknak a károknak

a megtérítését, amelyek a gyors értesítéssel elkerülhetők lettek

volna, vagy amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők

lettek volna. Ha a gyártónak közvetlenül harmadik személy ré-

szére kell a szolgáltatást teljesítenie, a mennyiségi és minőségi

vizsgálatot neki kell elvégeznie. Ha a harmadik személy az át-

vételkor mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, köteles erről a

gyártót (és a fuvarozót) és a megrendelőt haladéktalanul érte-

síteni. A hibásnak ítélt terméket meg kell őrizni, beépíteni nem

szabad, cserére csak a beépítés előtt van lehetőség. Megrende-

lő az árut a megrendelésen feltüntetett jellemzők ismeretében

vásárolja meg. Amennyiben az áru a feltüntetett tulajdonsá-

gokkal ténylegesen rendelkezik, a megrendelő az áru átvételét

nem tagadhatja meg. Gyártó árai tartalmazzák az egységraka-

tok gépjárműre rakását, kétoldalt lenyitható platójú gépjármű

esetén. Ettől eltérő anyagmozgatás nem lehetséges. A Gyártó

szervezésében történő szállítás megrendelésével a megrende-

lő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 18 m hosszú, 40

tonna össztömegű pótkocsis, vagy nyerges járműszerelvény

számára időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthe-

tő legyen. Ha az ilyen szállítás során az áru lerakása az

áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul - beleértve

ebbe a lerakodási helyszín lerakásra való alkalmatlanságát is-

a megrendelő köteles az eredménytelen szállítás költségeit

megtéríteni. Amennyiben a fenti okok miatt a lerakodás nem

a tervezett helyen tud megvalósulni, az ebből eredő többlet

anyagmozgatási költségek Megrendelőt terhelik. A megren-

delőnek felróható fuvareszköz várakozásért a Gyártó állásidő

díjat számít fel.

Ha a megrendelő vagy megbízottja az átvételnél nem jelenik

meg, a szerződésszerű teljesítés a lerakodással megtörténtnek

minősül. A szállítólevél nem megfelelő aláírásával vagy hiányos

kitöltéséből eredő kárért Megrendelő minden további feltétel

nélkül, teljes összegben köteles helyt állni.

6. Raklapok

Gyártó a termékeit raklapon értékesíti. A hibátlan raklapokat,

használati díj ellenében, a Gyártó telephelyén sértetlen állapot-

ban az aktuális árlista alapján visszavásárolja.

7. A tulajdonjog fenntartása

A Gyártó által bármelyik telephelyén kiadott termékek a vétel-

ár teljes kiegyenlítéséig a KK KAVICS BETON Kft. tulajdonában

maradnak.

8. Minőségbiztosítás

Tanúsítványaink alapján termékeink jelöléssel rendelkeznek.

Transzportbeton, kavics és homok termékeinket a Globálteszt

Kft (a NAT által NAT 1-1212/2007 számon akkreditált) és az ÉMI

Nonprofit Kft. (a NAT által NAT-1-1110/2010 számon akkreditált)

vizsgáló laboratóriuma rendszeresen, szúrópróbaszerűen vizs-

gálja. A kiszállításra kerülő termékek és a gyártásközi ellenőrzés

mintáinak folyamatos vizsgálatát az ISO 9001 szabvány szerint

kialakított és az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által tanúsított minőségirá-

nyítási rendszer előírásai szerint végezzük.

8/A Típusvizsgálati Bizonyítvány (TVB)

·

Beton útburkoló elemekre vonatkozó TVB száma:

M-2021/2004-2012

·

Beton útszegélyelemekre vonatkozó TVB száma:

M-2030/2004-2010-2013

·

Beton járdalapokra vonatkozó TVB száma:

M-4045-2013

·

Beton falazóelemekre TVB száma:

M-2079/2006-2012

·

Zsaluzóelemekre vonatkozó TVB száma:

M-4034/2012

·

Taktilis-, vezető-, segítőkőre vonatkozó TVB száma:

M-4006/2013

·

Beton béléstestre vonatkozó TVB száma:

M-2011/2011-2013

·

Transzportbetonra vonatkozó TVB számai:

M-4064/2007 (Bugyi Betonkeverő üzem)

M-4065/2007 (Monori Betonkeverő üzem)

8/B Üzemi Gyártás Ellenőrzés (ÜGYE)

·

Transzportbetont gyártó

üzemeinkre vonatkozó ÜGYE tanúsítások száma:

138-CPD-50-(C-21/2010) (Bugyi Betonkeverő üzem) és

138-CPD-49-(C-20/2010) (Monori Betonkeverő üzem)

·

Beton falazóelemek

gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma:

1415-CPR-2-(C-22/2013) (Bugyi üzem)

·

Üreges beton födémbéléstest

gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma:

1415-CPR-3-(C-23/2013) (Bugyi üzem)

9. Teljesítménynyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az épí-

tési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltétele-

ket állapít meg 2013. július 1-i hatállyal. „Harmonizált szabvány

által szabályozott építési termék esetében, vagy ha a termék

megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott európai mű-

szaki értékelésnek, a gyártónak forgalomba hozatalkor nyilat-

kozatot kell kiállítania a termék teljesítményére vonatkozóan.”.

„A teljesítménynyilatkozat elkészítésével a gyártó felelősséget

vállal azért, hogy az építési termék megfelel a nyilatkozatban

rögzített teljesítménynek.”. Amennyiben nincs a termékre har-

monizált szabvány, úgy a 275/2013. (VII.16.) Korm.rendelet alap-

ján kell igazolni a teljesítményt.

A KK Kavics Beton Kft. a vonatkozó rendelet értelmében

2013.07.01-vel kezdődően Teljesítménynyilatkozat kiállításával

hozza forgalomba termékeit.

A termékhez tartozó teljesítménynyilatkozatok a Gyártó hon-

lapjáról letölthetőek

(http://www.kavicsbeton.hu/letoltesek

),

valamint a termék megfelelőség-igazolást alapját képező rész-

letes tulajdonságai a rakaton lévő termékcímkén is megtalálha-

tók, mely a termékkel együtt átadásra került.

10. Szavatosság10./A

A KK Kavics Beton Kft. mint gyártó igazolja, hogy a Szállítólevé-

len/Számlán feltüntetett termékek a következő szabványoknak

és kötelező alkalmassági időnek a kiadás dátumától számítva

felelnek meg (lásd táblázat)

KK Kavics